Nasze modlitwy

Koronka do Ducha Pocieszyciela

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Duchu mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu wiedzy, bojaźni Pańskiej i pobożności, zmiłuj się nad nami.

Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi.

I. Duch Pocieszyciel w tajemnicy tchnienia życia
Ojcze nasz…
3x „Stwarzasz, gdy ślesz swego Ducha, i odnawiasz oblicze ziemi” (Ps 104, 30)
Chwała Ojcu…

II. Duch Pocieszyciel w tajemnicy daru proroctwa
Ojcze nasz…
3x „Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki prorokować będą” (Jl 3, 1)
Chwała Ojcu…

III. Duch Pocieszyciel w tajemnicy Wcielenia
Ojcze nasz…
3x „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię” (Łk 1, 35)
Chwała Ojcu…

IV. Duch Pocieszyciel w tajemnicy życia Chrystusa
Ojcze nasz…
3x „Rozradował się Jezus w Duchu Świętym: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi” (Łk 10, 21)
Chwała Ojcu…

V. Duch Pocieszyciel w tajemnicy chrztu
Ojcze nasz…
3x „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5)
Chwała Ojcu…

VI. Duch Pocieszyciel w tajemnicy krzyża
Ojcze nasz…
3x „Duch, woda i krew, ci trzej w jedno się łączą” (1 J 5, 8)
Chwała Ojcu…

VII. Duch Pocieszyciel w tajemnicy zamieszkiwania
Ojcze nasz…
3x „Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka” (1 Kor 3, 16)
Chwała Ojcu…

VIII. Duch Pocieszyciel w tajemnicy Kościoła
Ojcze nasz…
3x „Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź!” (Ap 22, 17)
Chwała Ojcu…

IX. Duch Pocieszyciel w tajemnicy Objawienia
Ojcze nasz…
3x „Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy” (J 16, 13)
Chwała Ojcu…

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Duchu Pocieszycielu, napełnij nas miłością, radością i pokojem.
Duchu Pocieszycielu, napełnij nas cierpliwością, uprzejmością i dobrocią.
Duchu Pocieszycielu, napełnij nas wiernością, łagodnością i opanowaniem.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami!

Litania do Ducha Pocieszyciela

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Panie i Ożywicielu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który mówisz przez proroków, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, za sprawą którego Syn Boży stał się człowiekiem, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wybrałeś Maryję na oblubienicę, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, twórco ciała Kościoła i jego dzieł, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, stworzycielu świata i przewodniku zbawienia, zmiłuj się nad nami.
Duchu rozumny, darzący nas mądrością wiary, zmiłuj się nad nami.
Duchu świętości, napełniający nas Bożym życiem, zmiłuj się nad nami.
Duchu jedyny, tworzący powszechną jedność w miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu wieloraki, źródło i dawco darów, zmiłuj się nad nami.
Duchu subtelny, dający tchnienie modlitwy i radość serca, zmiłuj się nad nami.
Duchu rączy, śpieszący potrzebującym na pomoc, zmiłuj się nad nami.
Duchu przenikliwy, dający słowu moc zbawienia, zmiłuj się nad nami.
Duchu nieskalany, oczyszczający nas z grzechów, zmiłuj się nad nami.
Duchu jasny, oświecający dusze mądrością, zmiłuj się nad nami.
Duchu niecierpiętliwy, uśmierzający ból i łagodzący cierpienie, zmiłuj się nad nami.
Duchu, miłośniku dobra, kształtujący prawe serca i sumienia, zmiłuj się nad nami.
Duchu bystry, rozcinający więzy śmierci i błędu, zmiłuj się nad nami.
Duchu niepowstrzymany, udzielający wolności, zmiłuj się nad nami.
Duchu dobroczynny, wiodący nas ku szczęściu, zmiłuj się nad nami.
Duchu miłośniku ludzi, przebóstwiający nas miłością wieczną, zmiłuj się nad nami.
Duchu trwały, którego panowaniu nie będzie końca, zmiłuj się nad nami.
Duchu niezawodny, dla którego nie ma nic niemożliwego, zmiłuj się nad nami.
Duchu spokojny, wyzwalający od trosk i dający pokój, zmiłuj się nad nami.
Duchu wszechmocny, podtrzymujący świat w istnieniu, zmiłuj się nad nami.
Duchu wszystkowidzący, przewodniku Kościoła w czasach zamętu, zmiłuj się nad nami.
Duchu przenikający duchy, którego wiedzy nie umknie żadna myśl, dobra lub zła, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Duch Pański napełnił okrąg ziemi.
W.: Ten, który ogarnia wszystko, zna każdą mowę.

Módlmy się:
Duchu Święty, Pocieszycielu, którego potęgą zostaliśmy obdarzeni przez Ojca na mocy zasług Jezusa Chrystusa, rozgość się w naszych duszach i napełnij nas łaską, abyśmy mogli się radować nowym życiem dzieci Bożych, teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz w jedności z Ojcem i Synem, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.