Formacja

Postulat

Jest czasem poznawania Wspólnoty i jej charyzmatu; przechodzenia od życia w świecie do życia zakonnego. Jego przebieg dostosowany jest indywidualnie do potrzeb kandydata i trwa do roku.

Nowicjat

Trwa rok. Rozpoczyna się obrzędem obłóczyn – przyjęciem stroju zakonnego, a kończy profesją rad ewangelicznych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jest okresem wzmożonej formacji duchowej, intelektualnej i wspólnotowej.

Juniorat

Okres minimum 3 lat między ślubami czasowymi i wieczystymi, podczas którego brat kontynuuje formację i rozeznawanie. W tym czasie jest możliwe rozpoczęcie studiów teologicznych i przygotowywanie się do sakramentu święceń.

Formacja ciągła

Bracia podejmując różne obowiązki we Wspólnocie nie zapominają o osobistej więzi z Duchem Świętym i formacji wspólnotowej.