Nowenna – dzień 9

Dzień IX: Paraklet Imię, którym sam Jezus w mowach pożegnalnych określa Ducha Świętego, to Paraklētos – Pocieszyciel, Wspomożyciel, Orędownik, Adwokat; innymi słowy, ktoś jest przy nas i w nas zawsze, również po cielesnym odejściu Chrystusa, pierwszego pocieszyciela (por. J 14-16). Ewangelia według św. Jana ukazuje nam pięć cech naszego Parakleta. Jako Wspomożyciel jest On obecny […]

Read More

Nowenna – dzień 8

Dzień VIII: Światło „Bóg jest światłością” (1J 1,5). W Nowym Testamencie jest to określenie istoty Boga Trójjedynego. Pokazuje Boga jako obecność otaczającą człowieka ze wszystkich stron, umożliwiającą widzenie świata takim, jakim jest naprawdę. Według Ojców Kościoła, Duch Święty w tej boskiej optyce zajmuje miejsce promienia, podczas gdy Ojciec ukazywany jest jako słońce, a Syn – […]

Read More

Nowenna – dzień 7

Dzień VII: Woda W kontekście rozmowy o wodzie z Samarytanką Jezus mówi o nowym kulcie (por. J 4,23), który nie będzie uzależniony od miejsca, ale od Ducha Świętego. Tak jak woda jest niezbędna do podtrzymywania życia ciała, tak Duch będący wodą żywą jawi się jako dawca życia, owszem, samo Życie! Różnica zatem polega na tym, […]

Read More

Nowenna – dzień 5

Dzień V: Olej To Duch Święty jest namaszczającym, to On wybierał królów, proroków i kapłanów. On też namaścił jedynego Namaszczonego – Mesjasza. Olej obleka nas sobą, dając nową siłę potrzebną do pełnienia danej funkcji, w tym wypadku bycia narzędziem Boga poprzez niesienie Go innym. Olej także wnika przez skórę, a więc Duch wypełnia nas też […]

Read More

Nowenna – dzień 4

Dzień IV: Wiatr Duch Święty objawia się nam w Piśmie Świętym jako wiatr. Jednakże tak hebrajskie słowo ruah (ר֫וּחַ), jak greckie pneuma (πνεῦμα) mogą oznaczać i „wiatr”, i „ducha”. Nie ma więc mowy, by Ducha przeciwstawiać materii czy naturze, gdyż On je przepełnia, a one od niego pochodzą. Ów wiatr nie jest też energią lub […]

Read More

Nowenna – dzień 3

Dzień III: Dar W wielu miejscach Pisma Świętego Ducha Świętego przedstawia się jako dar. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to dar przedmiotowy, ale Dar-Osoba! Jezus mówi do Samarytanki o nieznajomości Bożego daru (por. J 4,10), a w innym miejscu stwierdza, że Ojciec daje dar w postaci Ducha, jeśli o Niego poprosimy (por. Łk 11,13). […]

Read More

Nowenna – dzień 2

Dzień II: Miłość Choć „cały” Bóg jest miłością (por. 1J 4,8), ponieważ jako miłość objawił się światu, by móc to uczynić w ten sposób, musi działać osobowo: rozdźwięk między Jego istotą a działaniem nie istnieje! Tak też i miłość łącząca Ojca z Synem jest osobą – Duchem Świętym równym Im w bóstwie. Duch Święty jest […]

Read More

Nowenna – dzień 1

Objawienie Boże nam mówi, że Duch Święty jest jedynym ratunkiem dla świata, jedyną mocą zdolną przemieniać dogłębnie ludzi, a tym samym zawracać bieg historii z drogi zła i ciemności. Gdy został zesłany w Dzień Pięćdziesiątnicy, napełnił (i nadal napełnia) miliardy dusz i ciał potęgą Bożej mądrości i miłości. Bóg kontynuuje dzieło zbawienia dokonane przez Chrystusa […]

Read More
© 2021 Słudzy Ducha Pocieszyciela | WordPress Theme : ScrollMe